Пътна и железопътна инфраструктура

 

решения при изграждане на пътна ифраструктура
Стабилизиране на земна основа под пътни и ж.п. насипи
Усилване пътна основа
При изграждане и реконструкция на пътища може да възникнат проблеми свързани с: ниска носимоспособност на земната основа; водонаситени или слаби почви; ограничения във височината на пътната конструкция и др.
Армиране и рехабилитация на пътни настилки
Армиране и рехабилитация на пътни настилки
Появата на рефлекторни пукнатини; пукнатини, вследствие термични напрежения и умора; коловози и набраздявания и други нарушения в цялостта на пътната настилка са често срещани проблеми в процеса на експлоатация на пътнотранспортната инфраструктура.
Армиране на пътни насипи в градска среда
В градска среда не винаги е възможно изграждане на традиционни мостови конструкции и армирани насипи, поради пространствени ограничения. Наличието на повишени изисквания относно визията и вписването на конструкцията в заобикалящата среда налага използването на алтернативни решения.
Подпорни съоръжения тип Армиран насип
Армирн насип - система Terramesh
Наличие на дълбоки свлачища по откоси, вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви. Укрепване на изкуствено създадени откоси с цел заравняване и усвояване на терени. Изисквания към подпорното съоръжение за височина над 5 м.
Комбинирани армиращи конструкции
подпорно съоръжение тип армиран насип - комбинирана система
Изисквания за укрепване на слаби почви в дълбочина, посредством подпорно съоръжение с височина над 10 м.
Защита на устои и фундаменти на мостови съоръжения
Системи за защита на устои и фундаменти
В повечето случаи, изграждането и реконструкцията на мостове са свързани с предотвратяване на негативното въздействие на ерозионни процеси под влияние на течащи води или атмосферни условия, както и деформация/ слягане в резултат на динамични натоварвания върху пътната конструкция. Това налага защита на устоите и фундаментите на съоръжението.
Защита от падащи камъни
защита от падащи камъни - крайпътна инфраструктура
Пътищата, железопътните линии и населените райони често са в непосредствена близост до откоси, подложени на срутищни процеси. Негативното им влияние може да се проявява локално или да застрашава общата устойчивост на откоса.
Ерозионен контрол
В резултат на комбинираното въздействие на дъждовни, повърхностно течащи и транспортиращи седименти води, вятър, и др. върху изкуствено създадени откоси при изграждане на транспортна инфраструктура, често възникват повърхностни ерозионни процеси.
Подпорни съоръжения
Подпорно съоръжение
При изграждане или реконструкция на крайпътната инфраструктура често възникват проблеми, свързани с общата устойчивост на прилежащите откоси. Възможни негативни последици от липсата на адекватно решение са: забавяне строителството на инфраструктурния обект, затваряне на пътната артерия, застрашаване здравето и живота на пътуващите.
Шумоизолиращи стени
Система за изграждане на шумоизолираща преграда
Преминаването на високоскоростни пътища и железопътни линии през населени места може да доведе до: повишени стойности на шума; влошаване средата на живот; засягане на крайпътните сгради при възникване на пътно-транспортно произшествие.
акцент
 

 

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки

 

 

Ви Джи Еф Инженеринг е един от изпълнителите на изолациите дренажен геокомпозит, при ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня”

 

 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 847 85 95
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com